Raimondas Guobis

Išgyventi stebuklo dvasią prabėgus šešiems dešimtmečiams... Švč. Mergelė Marija pasirodė parastai mergaitei pačiame ateistinio, bolševikinio pasaulio apogėjuje. Stebuklas stebuklu išplito po Lietuvą. Dievo Motinos malonių trokštantys žmonės miniomis plūdo į nuošalų Janonių kaimą Skiemonių parapijoje.

Apie įvykusį nušvytimą kažkas išmintingai beveik šventraščio žodžiais pratarė: jei tai iš žmonių - išnyks, jei iš Dievo pasiliks amžinai.

Šviesa dobilų lauke...

Tų tolimų 1962 m. vasara buvo vėsi ir lietinga, darganotas buvo ir tas liepos 13-osios vakaras. Ramutė Matiukaitė (1944 - 1977), kaip ir įprasta nusiskubino perkelti slėnyje besiganančios karvutės. Besileidžiant į pakalnėlę dobilienoje nušvito neregėta šviesa - prisiartinus arčiau išryškėjo neįtikėtinas paveikslas - ant neaukšto altorėlio stovėjo šviesiu apsiaustu pasigobusi jauna moteris, jos skaistų veidą gaubė ilgi plaukai, iš ašarų tekėjo didžiulės ašaros, o dobilų žiedai aplinkui tviskėjo tarsi auksiniai. Marija jauną mergaitę ragino melstis ir laikytis Dievo įsakymų. "Pasaulį išgelbėsiu nuo pražūties ir ligų tada, kai pasaulis pasidarys maldingas..." Kitą vakarą regėjimas pasikartojo.

Klebonas Aleksandras Papučka ir regėjimas...

Skiemonių klebonas Aleksandras Papučka - linksmas ir dieviškais stebuklais karštai tikintis žmogus tuoj pasikvietė Ramutę ir smulkiai išklausinėjo, ką išgirdęs surašė. Negana to - visą tą pasakojimą, jau perskaitytą regėtojos, įrašė į magnetofono juostelę. Jaudulio trikdoma, skubėdama mergaitė uoliai perskaitė visą tekstą, nors kelis kartus suklupo, sunkiai įskaitė, o kartą net nevilties sugauta pratarė: "Na neperskaitau, klebone..."

Iš Skiemonių parapijos kilęs kan. Edmundas Rimkevičius pasakojo, kad beveik tuo pat laiku Švč. Mergelė Marija buvo apsireiškusi ir Skiemonių bažnyčios altoriuje, kai saugumiečiai ketino išvilioti naktį kun. A. Papučką į šventorių ir nužudyti, kaip iš šventoriaus vadžios įsakymu pagrobė ir nežinia kur nudėjo stebuklui atminti pastatytą Mergelės Marijos statulą. Daug mistiškų ir keistų dalykų tuomet nutiko.

Piligrimai...

Apie stebuklą, bandydamas jį paneigti, didelį straipsnį išspausdino tuo laiku labai svarbus, didelio tiražo laikraštis "Tiesa". Ateistų pastangos nuėjo perniek, nes žmonės perskaitę apie Marijos pasirodymą ne tik kad nepatikėjo, bet susidomėjo neįprastu reiškiniu ir trokšdami malonių ėmė keliauti į Skiemonis. Suradę tą vietą meldėsi, degino žvakutes, puošė gėlėmis. Tuoj pasigirdo žinių apie stebuklingus išgijimus, dvasinę pagalbą. Pagelbėdavo net aplink plytinčių laukų žemė, šulinių vanduo.

Ypatingai daug maldininkų susirinko į regėjimo metines. Keliais keleliais iš visų kraštų būreliais ir po vieną plūdo maldininkai, kelių tūkstančių minia. Vėliau sovietinė valdžia susigriebė ėmė visaip maldininkams trukdyti - stabdydavo ant kelių, tą vietą suarė, pripylė srutų, maldininkų išvaikyti atvažiuodavo gaisrinės, kurių vandens čiurkšlėmis spaudžiami apleisti šventą vietą. Ilga ir veik visiems gerai žinoma istorija.

Dešimtmečių šviesa

Nūnai ta vieta pažymėta koplyčia, aplink keletas kryžių - dėkingumo už malones ženklų. Kaip ir daugelį metų, taip ir šiemet apsireiškimo metinės minėtos liepos 13-ąją, švęstos Šv. Mišios kurioms vadovavo kun. jubiliatas Albinas Pipiras kilęs iš netolimo Želtiškių kaimo Skiemonių parapijoje. Antrąją apsireiškimų dieną 14-ąją, kviesta melstis ir Janonyse ir visoje Lietuvoje, karštai prašyti taikos ir dangiškosios palaimos tėvynei Lietuvai.

P.S. Žemiškiems ir dvasiškiems ratams sugedus ir atsiradus daugiau kliūčių šių eilučių autorius į apsireiškimo vietą nenuvyko, tačiau prisidėjo prie atminties ir vilties nuoširdžia malda. Pažymėtina, kad jau rugpjūtyje minėsime taip Skiemonių parapijoje gyvenimo kelią pradėjusio žmogaus - palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873 - 1962) mirties gimimo dangui 60 metų jubiliejų. Tikėtina, kad tuomet pavyks išpildyti prieš kelerius metus sudėliotą Skiemonių piligriminį kelią - nuo Mergelės Marijos stebuklo iki palaimintojo malonės.

Autoriaus nuotraukose:

IMG 1351
Janonių apsireiškimas įamžintas bažnytinėje Skiemonių parapijos vėliavoje

IMG 1350
Pamaldžios moterys meldžiasi Švč. Mergelės apsireiškimo vietoje tuoj po 1962 - ųjų

IMG 1352
Apsireiškimo vietą žymi 1990 m. pastatyta koplyčia

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 39 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top