(1936 - 2017)

Ją dažnai vadindavo malonybiškai, tiesiog Marusia. Juk pati tikriausia rusė, sentikė iš kaimyninio Liepagirių kaimo.

Skaityti daugiau...

(1934 - 2017)

Gimusi  netoli Užpalių, kol suaugo patyrė nemažai vargo. Gyvendama Svėdasuose susipažino su MTS-o mechaniku Henriku Pakštu.

Skaityti daugiau...

 (1941 - 2017)

Gimusi Kunigiškių kaime Vyžuonų parapijoje, bene 20 hektarų smiltynų valdžiusių ūkininkų Stasio ir Angelės Narbučių šeimoje augo kartu su dviem seserimis ir broliu.

Skaityti daugiau...

Janina Žvirblytė (Marganavičiūtė) - Jančienė

(1930 - 2017)

Kilusi iš Butėnų kaimo, kaip įdukra augusi pas artimus giminaičius Marganavičius netolimame Kunigiškių kaime. Patyrė tremtinės dalią, mat ištremta bene dešimt metų gyveno ir nelengvai dirbo Irkutsko srityje, Bolšaja Rečka gyvenvietėjė. Ištekėjo dar Rusijoje, gyveno tėviškės namuose. Mirus vyrui Pranui pasiliko našle su dviem paauglėmis dukromis ir visai dar vaiku sūnumi Remigijumi. Vėliau persikėlė arčiau "civilizacijos" į Palaukiškius, vienkiemį paplentėje, netoli Svėdasų, kol galiausiai apsigyveno Anykščiuose. Miesto gyvenimas buvo nepakeliamas, todėl artimiesiems padedant pasistatė nedidelę trobelę jaukiame pušyne sodybvietėje Kunigiškiuose. Gimtos žemės trauka buvo svarbesnė už įvairius sunkumus - pradžioje gyveno net be elektros, po to trobelę įsirengė visai patogiai, šalia jos anūkai pradėjo statyti namus - vėl bus sodyba, vėl bus tęsiama istorija, įprasminta kentėjimais paženklinta praeitis.

 

Stasys Šlepikas

(1927 - 2017)

Kilęs nuo Užpalių, daug metų gyvenęs Žaliojoje, visiems buvo pažįstamas kaip kino filmų rodytojas -"kinščikas". Jis su "gazelka" važinėdavo po plačią apylinkę ir kultūros namuose, mokyklose, o būdavo, kad net klojimuose rodydavo visiems taip patinkantį kiną. Su žmona Janina išaugino tris dukras ir sūnų. Senatvės sulaukęs spinduliavo ramybe, išmintimi, tebebuvo tvirtas, rodėsi šimto metų sulauks - mirtis jį aplankė spalio pabaigoje.

(1928 - 2017)

Pirmosiomis karštojo rugpjūčio dienomis Butėnų kaimo kapinėse palaidota visų pažįstamų švelniai, Stepunyte vadinta Stefanija Žvirblytė. Paskutinioji iš garsios Jurgio Žvirblio giminės vyresniosios kartos, liaudies dainininkės Anelės Žvirblytės dukterėčia, stipruolio Liudviko Žvirblio dukra.

Skaityti daugiau...

(1939 - 2016)

Gimęs netoli Vadoklių, dabartiniame Panevėžio rajone, baigęs septynmetę mokyklą išėjo dirbti į MTS-ą, taip vadinamą mašinų - traktorių stotį. Pirmiausia prie ariančio traktoriaus - "prikabinėtoju", po kelių mėnesių ir traktorininku. Kariuomenėje tarnavo Urale bei Kazachstane - prie geležinkelio, prie įvairios technikos remonto. Jau buvo vedęs, tad su šeima ieškojo patogesnės vietos gyvenimui. Trumpai darbavosi "Bolševiko" bei "Žalgirio" kolchozuose, pakvietė į "Mičiuriną"...

Skaityti daugiau...

(1939 - 2016)

Svėdasų kapinėse, giminės kape balandžio 15 d. palaidotas Juozas Venskus iš Butėnų, miręs Rokiškyje kur keliolika paskutiniųjų metų gyveno. Buvo smagus žmogus, daug metų triūsė kolektyvinio ūkio darbuose, ypač reikalingas būdavo rudenį, kuomet prie ratinio traktoriaus prisikabindavo bulvių kratomąją mašiną. Tik ir girdėdavosi: "Juzuk, kadu man nukratysi?"

Pasiliko liūdesy žmona Veronika, dukros Aušrė, Laima ir Aida.

(1921 - 2016)

Ilgą ir prasmingą gyvenimo kelionę užbaigė viena iš Cecilijos (Vanagaitės) ir Antano Pliupelių dukrų Elvyra. Gimusi Kunigiškių kaime prie Svėdasų 1921 m. spalio 22-ąją, kur tėvelis dirbo pradžios mokyklos mokytoju, augo mūsų Butėnuose ir save laikė butėniete.

Skaityti daugiau...

(1924 - 2016)

Kilusi iš senos ir garsios Juzėnų giminės, linksmo kaimo siuvėjo Felikso ir jo žmonos Kostancijos (Šilinytės) vienturtė duktė, nes anksčiau gimusieji mirė visai maži. Paauglystėje pasiliko visiška našlaite, mat vienas po kito mirė tėvai.

Skaityti daugiau...
  • Rudenį Vilkabrukiuose pasimirė visiems butėniečiams gerai pažįstamas, iš Kunigiškių (Vyžuonų parapijos) kilęs Pranas Daugilis (1934 - 2015). Ypatinga užuojauta jį taip rūpestingai globojusiai Gabijai.
  • Vasario 16-ąją amžinybėn iškeliavo Artūras Putrimas (1962 - 2016), kilęs iš Vilkabrukių kaimo, gyvenęs Svėdasuose. Rūsti lemtis, didelis išgyvenimas artimiesiems, mat prieš kelis mėnesius buvo palaidotas jo vyresnis brolis Rimantas (1959 - 2015). Tą pat dieną - vasario 20-ąją, kai buvo laidojamas amžinos atminties Artūras, jo, bei brolio intencija Šv. Mišias Toronte aukojo pusbrolis, Pasaulio lietuvių išeivijoje ganytojas, prelatas Edmundas Putrimas.
  • Vilniuje mirė žinomas meno ir kultūros veikėjas Saulius Sondeckis (1928 - 2016), kuris vaikystėje, dar tarpukariu, vasaromis su tėvais lankydavosi stebuklingo grožio kampelyje -  dėdės kun. Aleksandro Mileikos valdomame Janonių dvare.
  • Mirė amžinasis Antanas - uteniškis, ilgametis Lietuvos ambasadų Pietų Amerikoje ir kituose kraštuose vadovas, žurnalistas, "Amerikos Balso" darbuotojas, išmintingas žmogus dr. Vytautas Antanas Dambrava - iš Butėnų kilusio miškininko, medžio pramonės technologo dr. Zenono Prūso, kurio lėšomis Svėdasų miestelio aikštėje buvo pastatytas paminklas svėdasiškiams partizanams, moksladraugis bei bičiulis. Laimė - ir man teko su amžinuoju Antanu bendrauti. Kalbėdamas apie mūsų naujosios Lietuvos problemas, kaip didžiausią siekiamybę ir sėkmės garantą išskyrė teisingumą; "Lietuva turi atsiverti teisingumui".
  • Stasė Tranienė (1922 - 2016). Savo dangiškojo globėjo Šv. Stanislovo dieną Utenoje mirė į 95 - ąją gyvenimo kalno aukštumą bekopianti Stasė Guobytė - Tranienė, mano senelio Antano vyresniojo brolio Prano Guobio duktė. Gimusi Bėdžių kaime, augo kartu su broliu Jonu, kuris prievarta paimtas į sovietų kariuomenę kaip 16-osios divizijos kulkosvaidininkas žuvo 1945 m. pavasarį, mūšiuose prie Liepojos. Jo, šauniojo Jasiaus visa giminė dešimtmečius gedėjo, jo iki šiol tebesigaili. Stasė labai jauna ištekėjo už Kunigiškių malūnininko, nuo Dusetų kilusio Prano Trano. Gerokai pavargo su dviem mažom dukrelėm kol vyras, sovietų nuteistas už politines pažiūras penkerius metus vargo Komijos lageriuose. Jam sugrįžus greit gimė ir sūnus Saulius, nuolat besišypsantis, nuoširdus vyrukas. Didžiąją gyvenimo dalį S. Tranienė pragyveno Kunigiškiuose, malūno savininkų Vilūnų namuose ant šventosios upės kranto.  Geros širdies, vaišinga, dėmesinga, tikriausios Guobių giminės išvaizdos, apdovanota dvasios ir kūno stiprybe. Senatvėje glaudėsi pas dukrą Onutę, išgyveno vyro, dukros Palmos ir sūnaus Sauliaus netektį, gausių jaunosios kartos palikuonių, giminių, artimųjų palydėta į Vyžuonų kapines, šilo ramybėje rymantį smiltėtą giminės kapą.

(1927 - 1915)

Šių metų rugsėjį, prabėgus vos mėnesiui po jaunesnės sesės Marytės mirties, į amžinybės pasaulį buvo pašaukta jau trečioji per du metus Mykolo Pakšto dukra Sofija Pakštaitė, kurios palaikus palaimingu tėviškės žemės švelnumu priglaudė gimtojo Butėnų kaimo kapinių kalnelis. Sekant prasmingiausiomis tradicijomis velionė palaidota į giminės kapą, kuriame ilsisi tėveliai, brolis Juozas ir jau minėta sesuo. Mokytoja, Anykščių švietimo skyriaus darbuotoja, ypatingai mylėjusi savo gimtąjį kaimą ir jo žmones.

Orai

Nuorodos

Sukurta: Origins.lt

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 30 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Scroll to top